Data

Zdroje dat

Analýzy rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz vznikly na základě oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS.

Z těchto systémů využíváme informace ze sestavy "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO" obsahující údaje o:

 • schváleném rozpočtu - to je rozpočet obyčejně zpřístupněný na webu obce,
 • rozpočtu o změnách - to je rozpočet po úpravách v průběhu roku a
 • výsledek od počátku roku - údaje o skutečném plněí rozpočtu k 31.12 daného roku, tyto údaje zveřejňujeme na www.rozpocetobce.cz.

Druhou využívanou sestavou je "Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce", která obsahuje údaje o majetku, zadluženosti a likviditě obce k 31.12. daného roku.

Právní informace

Informace jsou poskytovány dle:

Další zákony, které upravují rozpočty obcí jsou zejména:

Zpracování dat

Základní informace o zpracování dat jsou přístupné ve funkční specifikaci webu www.rozpocetobce.cz.

Struktura tříd a skupin je zachycena v návrhu struktury rozpočtu.

Data ke stažení

Obce ČR - Obsahuje základní údaje o obcích ČR složené z více zdrojů ČSÚ, MV ČR, MPSV ČR a dalších.

Formáty: XSLX, CSV CZ, CSV EN, GFT

Sumář rozpočtu obcí ČR 2000-2012 - Obsahuje Příjmy, Výdaje, Schodek/Přebytek, Přesuny a základní členění příjmů a výdajů pro všechny obce ČR za roky 2000-2012 spolu s údajem o počtu obyvatel v daném roce.

Formáty: CSV, GFT

Podrobné rozpočty obcí ČR 2000-2012 - nekonsolidované rozpočty obcí v detailním členění rozpočtů dle odvětvového a druhového členění dle opatření MFČR. Každá položka rozpočtu navíc obsahuje údaj o počtu obyvatel obce v daném roce dle ČSÚ pro přepočty údajů na jednoho obyvatele. Struktura každé položky rozpočtu vypadá následovně:

 • Obecné informace o obci:
  • Název
  • ČSÚ kód
  • IČO organizace
  • Název okresu
  • Název kraje
 • Druhové třídění rozpočtové skladby:
  • Třída kód
  • Třída název
  • Seskupení položek kód
  • Seskupení položek název
  • Pod seskupení položek kód
  • Pod seskupení položek název
  • Položka kód
  • Položka název
 • Odvětvové třídění rozpočtové skladby:
  • Skupina kód
  • Skupina název
  • Oddíl kód
  • Oddíl název
  • Pododdíl kód
  • Pododdíl název
  • Paragraf kód
  • Paragraf název
 • Konkrétní informace pro položku rozpočtu:
  • Rok
  • Počet obyvatel
  • Hodnota

Formáty: CSV, GFT, GFT rozšířené.